รายละเอียดทัวร์

โปรแกรม มหัศจรรย์…เบตง ใต้สุดแดนสยาม 3 วัน 2 คืน

วันที่หนึ่ง  กรุงเทพฯ • หาดใหญ่• ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว • มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี• อุโมงค์เบตง
มงคลฤทธิ์• สตรทีอารท์ เบตง • ถนนคนเดินเบตง

วันที่สอง  อุโมงค์ปิยะมิตร • สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง • บ่อน้าร้อนเบตง • ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม •
วัดพุทธาธิวาส • ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก • หอนาฬิกาเบตง

วันที่สาม จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง พรอ้ มขึ้น Skywalk • สะพานแตปูซู• เขื่อนบางลาง • วัด
ช้างให้• มัสยิดกลางประจ าจังหวัดสงขลา • ตลาดกิมหยง • สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ •
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

 

 

แชร์เรื่องนี้ :

Recommend!

โปรแกรมทัวร์แนะนำ